Årefjällsloppet 10.0 and Covid-19

Årefjällsloppet 10.0 is not arranged as a public event and we conduct the competition in accordance with the” Swedish Ski Association’s guidelines and advice for competitions”, which means that:

 • There may be new guidelines from authorities and Swedish Ski Association at any time and therefore new information may come at short notice and that it is the participants’ responsibility to continuously update themselves on what applies to the competition.
 • For rapid dissemination of information, we will use Årefjällsloppet’s website www.arefjallsloppet.se
 • The competitions will have a limited starting field of a maximum of 300 starters. To participate in the competition, you need to qualify under our set criteria for registration. You can read more about the criteria’s here.
 • All participants, leaders and officials have a responsibility to follow the general recommendations from The Swedish Public Health Agency. You can read more about the recommendations here.
 • No audience is allowed at the competition arena in Vålådalen. We kindly ask all coaches who are along the track and at the competition arena to keep 2 meters distance to each other.
 • Officials and volunteers working closely with the athletes in the start and finish area will have an antigen rapid test for Covid-19 on Friday March 26th. Only those with a negative test result will be allowed to work at the event.
 • Everyone who is in the competition arena, athletes, coaches and volunteers must wear a face mask! Our recommendation is that quality-assured, CE-marked, disposable face mask is used. It is allowed to take off the face mask during skitests, warm-ups and in competition.
 • All athletes wear their face mask until 1 minute before start when they put their face mask in the competition suit on a specified command.
 • All athletes will receive a new face mask after finish which must be used immediately and until they leave the competition arena.
 • We encourage our teams and other participants to minimize the number of coaches and waxers at the competition area.
 • We will not offer any form of food or beverage serving in the competition area. Our facilities Vålådalen, Edsåsdalen and Trillevallen will follow the guidelines that exist for restaurant operations.
 • We ask all participants and coaches kindly but firmly not to visit our facilities other than for accommodation or planned visits to the restaurant.
 • Årefjällsloppet will not offer any energy stations along the course. It is the skier’s own responsibility to carry their energy during the competition. There will be some coaching zones along the track that can be reached by car and a short walk. We refer coaches and leaders to these stations. Face masks must be worn, and we recommend you keep 2 meters of distance to each other in these zones.
 • Årefjällsloppet will not offer any changing rooms or showers at the competition arena.
 • Indoor toilets will not be offered at the competition arena. Outdoor toilets in the competition area will be cleaned regularly by our volunteers.
 • All meetings within the event shall be held digitally or outdoors. Only volunteers, Ski Classics Crew and LOC who have carried a negative rapid test on Friday 26th can work together indoors. Physical distance of 2 meters shall be held as far as possible and face mask shall be worn. The Team Captains Meeting including athletes and service staff on March 26th will be held digitally through Microsoft Teams.
 • If you experience any symptoms of a COVID-19 infection or suspect that you have been infected by COVID-19, you must make an appointment to be tested for an ongoing COVID-19 infection. There are two health centers near the competition arena offering tests, one located in Åre and one located in Järpen. Swedish citizens need to log in at 1177 call 1177 to book a test, while foreign citizens need to call +46771-117700. While waiting for the test result you must self- isolate. If the test result is positive, you must follow the instructions given by the authorities. Read more here.

Here you can find more information about the general Covid-19 rules and regulations:

Årefjällsloppet och Covid-19

 • Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan ny information komma med kort varsel och att det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen
 • För snabb informationsspridning kommer vi att använda Årefjällsloppets hemsida www.arefjallsloppet.se
 • Tävlingarna kommer att ha ett begränsat startfält på max 300 startande. För att få delta i tävlingen behöver du kvalificera dig under uppsatta kriterier för anmälan. Dessa kriterier kan du läsa mer om här.
 • Alla deltagare, ledare och funktionärer har ett gemensamt ansvar att följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som du kan läsa mer om här.
 • Ingen publik är tillåten på tävlingsarenan i Vålådalen. Vi ber alla ledare som befinner sig längs tävlingsspåret och i arenan att hålla 2 meters avstånd till varandra.
 • Funktionärer och personal som arbetar tätt inpå de tävlande i start- och målområde kommer att ta ett antigentest för Covid-19 under fredagen den 26 mars. Endast de med negativa provsvar godkänns för arbete under eventet. Antigentestet utförs av VeronIcare Östersund.
 • Alla som befinner sig på tävlingsarenan – tävlande, coacher och funktionärer måste bära munskydd! Vår rekommendation är att använda kvalitetssäkrade, CE-märkta, engångsmunskydd. Det är godkänt att genomföra skidtest, uppvärmning och tävling utan munskydd.
 • De tävlande bär sitt munskydd fram till 1 minut före start då de på angivet kommando stoppar ner munskyddet i sin tävlingsdräkt.
 • De tävlande kommer att få ett nytt munskydd vid målgång som måste användas omedelbart och tills dess att den tävlande lämnar arenan.
 • Årefjällsloppet uppmanar alla Team och övriga deltagare att minimera antalet medföljande coacher och vallare till tävlingen.
 • Årefjällsloppet kommer inte att erbjuda någon form av mat- eller dryckesservering på tävlingsområdet. Våra anläggningar Vålådalen, Edsåsdalen och Trillevallen kommer att följa de riktlinjer som finns för restaurangverksamhet.
 • Årefjällsloppet ber alla deltagare och coacher vänligt men bestämt att inte besöka våra anläggningar annat än för boende eller planerade besök i restaurangen.
 • Årefjällsloppet kommer inte att erbjuda vätske- och energistationer längs banan. Det är åkarens eget ansvar att bära med sig sin energi under tävlingen. Det kommer att finnas coachzoner längs med banan som går att nå med bil och en kort promenad. Vi hänvisar coacher och ledare till dessa stationer. Det är krav på munskydd och 2 meters avstånd i dessa zoner.
 • Gemensamma omklädningsrum för ombyte och dusch kommer inte att erbjudas på arenan.
 • Det kommer inte att erbjudas toaletter inomhus på tävlingsarenan. Toaletter utomhus på tävlingsområdet kommer att städas regelbundet av funktionärer.
 • Alla möten inom evenemanget ska hållas digitalt eller utomhus. Endast funktionärer, Ski Classics Crew och personer i den egna organisationen som har genomfört ett negativt snabbtest under fredagen den 26 mars får arbeta tillsammans inomhus. Fysiskt avstånd på minst 2 meter ska hållas så långt som möjligt och munskydd ska alltid bäras. Lagledarmötet, inklusive deltagare, coacher och övrig servicepersonal, den 26 mars kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams
 • Om du upplever symptom på en Covid-19 infektion, eller misstänker att du har smittats, måste du boka en tid för att testa dig. Det finns två hälsocentraler nära tävlingsarenan som erbjuder tester, en i Åre och en i Järpen. Svenska medborgare måste logga in på eller ringa till 1177, medan utländska medborgare behöver ringa +46771–117700. Medan du väntar på ditt testresultat måste du självisolera dig. Om testresultatet är positivt måste du följa de instruktioner som sjukvård och myndigheter ger dig. Läs mer här.

   För mer information om aktuellt läge under rådande Corona-pandemi ber vi er att besöka dessa sidor: