Covid-19 info

Årefjällsloppet 10.0 arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi
genomför tävlingen enligt ”Svenska Skidförbundets riktlinjer och råd för tävlingar” vilket innebär:

 • Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan ny information komma med kort varsel och att det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.
 • För snabb informationsspridning kommer vi att använda Årefjällsloppets hemsida www.arefjallsloppet.se
 • Alla deltagare, ledare och funktionärer har ett gemensamt ansvar att följa de allmänna rekommendationerna från FHM.
 • Vi uppmanar Team och övriga deltagare att minimera antalet medföljande på tävlingen
 • Vi kommer inte att erbjuda någon form av mat- eller dryckesservering på tävlingsområdet. Våra anläggningar Vålådalen, Edsåsdalen och Trillevallen kommer att följa de riktlinjer som finns för restaurangverksamhet.
 • Vi ber alla deltagare och coacher vänligt men bestämt att inte besöka våra anläggningar annat än för boende eller besök i restaurangen.
 • Årefjällsloppet kommer inte att erbjuda vätske- och energistationer under banan. Det är teamens och åkarens eget ansvar att bära med sig energi under tävlingen. Det kommer att finnas coachzoner under banan som går att nå med bil och en kort promenad. Vi hänvisar coacher och ledare till dessa stationer. Krav på munskydd och 2 meters avstånd i dessa zoner.
 • Gemensamma omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att erbjudas
 • Det kommer inte att erbjudas toaletter inomhus på tävlingsarenan. Toaletter utomhus på tävlingsområdet kommer att städas regelbundet av funktionärer.
 • Det kommer att finnas restriktioner om vilka som får befinna sig på banan och tävlingsområdet. Ingen publik är tillåten på arenan i Vålådalen. 
 • Tävlingarna kommer att ha ett begränsat startfält på max 300 startande. För att få delta i tävlingen behöver du kvalificera dig under uppsatta kriterier för anmälan.
 • Alla som befinner sig på tävlingsarenan bär munskydd! Test, uppvärmning och tävling görs utan munskydd.

För mer information om aktuellt läge under rådande Corona-pandemi ber vi er att besöka dessa sidor:

Riksidrottsförbundet och Corona:

http://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Krisinformation:

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus

FHM:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/

In English: 

Årefjällsloppet 10.0 is not arranged as a public event and we conducts the competition in accordance with the ”Swedish Ski Association’s guidelines and advice for competitions”, which means:

 • There may be new guidelines from authorities and SSF at any time and therefore new information may come at short notice and that it is the participants’ responsibility to continuously update themselves on what applies to the competition.
 • For rapid dissemination of information, we will use Årefjällsloppet’s website www.arefjallsloppet.se
 • All participants, leaders and officials have a joint responsibility to follow the general recommendations from FHM. 
 • We encourage Team and other participants to minimize the number of coaches in the competition.
 • We will not offer any form of food or beverage serving in the competition area. Our facilities Vålådalen, Edsåsdalen and Trillevallen will follow the guidelines that exist for restaurant operations.
 • We ask all participants and coaches kindly but firmly not to visit our facilities other than for accommodation or visits to the restaurant.
 • Årefjällsloppet will not offer any energy stations on the course. It is the team and the rider’s own responsibility to carry energy during the competition. There will be coaching zones under the track that can be reached by car and a short walk. We refer coaches and leaders to these stations. Requirements for face masks and 2 meters distance in these zones.
 • Shared changing rooms for changing / showering will not be offered
 • Indoor toilets will not be offered at the competition arena. Outdoor toilets in the competition area will be cleaned regularly by officials.
 • There will be restrictions on who can be on the track and competition area. No audience is allowed at the competition arena in Vålådalen. 
 • The competitions will have a limited starting field of a maximum of 300 starters. To participate in the competition, you need to qualify under set criteria for registration.
 • Everyone who is in the competition arena wears a face mask! Tests, warm-ups and competitions are done without mouth guards.

Here you can find more information about Covid-19 rules:

RF: https://translate.google.se/translate?sl=sv&tl=en&js=y&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&u=https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/&edit-text=

Krisinformation:

https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus

FHM:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/