Allmänna villkor Årefjällsloppet

-Anmälan är bindande. Erlagt avgift återbetalas inte. Årefjällsloppet rekommenderar deltagare att använda Folksams Motionsloppsförsäkring.

-Anmälan för Årefjällsloppet 10.0 är öppen till och med lördag den 20 mars.

-För Årefjällsloppet 10.0 krävs en aktiv FIS-kod samt att du uppfyller de kriterier som finns för anmälan. Mer om dessa kriterier finns att läsa här.

-Det är inte tillåtet att låta någon annan delta i ditt namn. Namnbyte för Årefjällsloppet 10.0 är tillåtet mot en avgift på 300 SEK. Personen som erhåller startplatsen måste uppfylla kriterier för anmälan.

-Årefjällsloppet 10.0 har ett maxantal på 300 startande. Om detta antal behöver korrigeras på grund av rådande pandemi plockas åkare bort enligt SC-rankingsystem. Åkare som plockas bort får tillbaka 100% av anmälningsavgiften.

-Om Årefjällsloppet tvingas ställa in mer än 24 timmar före start återbetalas 50% av startavgiften. Vid inställd tävling närmare start förbehåller sig arrangören rätten att behålla startavgiften.

-Ej återlämnat tidtagningschip efter målgång debiteras med 1000 SEK. Åkare som bryter loppet måste återlämna sitt tidtagningschip i målområdet.

-Startgrupper till Årefjällsloppet 10.0 seedas enligt SC-rankingsystem för såväl damer elit som herrar elit.

-Det kommer att finnas spärrtider längs med banan för Årefjällsloppet 10.0 där åkaren måste ha passerat tidtagningspositionerna för att få fortsätta tävla.

-Arrangören förbehåller sig rätten att göra justeringar i loppens och kringaktiviteternas innehåll och utformning om det anses nödvändigt.

-Allt deltagande sker på egen risk.

-Arrangören tar inget ansvar för deltagarens personliga tillhörigheter.

-Sjukvårdare har rätt att stoppa deltagare från fortsatt tävlande om skäl föreligger för detta.

 

Conditions of registrations


-After submitting your data at the online registration, the registration is conclusive.

-Registration for Årefjällsloppet 10.0 will be open until March 20.

-To sign up for Årefjällsloppet 10.0 an active FIS-code is required. You will find additional criterias for registration here.

-It is not allowed to let someone else participate in your name. Change of name in Årefjällsloppet 10.0 is possible at a fee of 300 SEK. The person who recieves the starting place must meet the criteria for registration.

-If Årefjällsloppet has to cancel the event more than 24h before start 50% of the entry fee will be reimbursed. If cancelation is made less than 24h before start, the organizer will have the right to keep paid fees.

-A fee of 1000SEK will be charged for timing chip that are not returned after the race. Skiers who don´t finish their race have to return their timing chip at the finish area.

-Starting groups for Årefjällsloppet 10.0 are seeded according to the SC ranking system for both women elite and men elite.

-There will be some time limits along the course for Årefjällsloppet 10.0 where the skier must have passed the timekeeping positions to continue competing.

-The organizer reservs the rights to make adjustment to the contents and design of the races and sorrounding activities if needed.

-All participation in the event is at your own risk.

-The organizer holds no responsibility for the participant´s personal belonging.

-Medical and first aid team has the right, if reason, to stop participants from continue the race.